Πίνακας δεκτών υποψηφιοτήτων 2023

Αναρτάται ο πίνακας δεκτής υποψηφιότητας για απόσπαση ενός έτους σύμφωνμα με την με ΑΠ 21/10-08-2023 Πρόσκληση  της ΠΕΠΠΣ Αττικής και την 6η Πράξη/21-08-2023 του ΕΠΕΣ του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών. Για να δείτε τον πίνακα πιέστε εδώ.

Αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών 2023

Αναρτάται ο αξιολογικός πίνακας της/του δεκτής/-ου υποψήφιας/-ου σύμφωνμα με την με ΑΠ 21/10-08-2023 Πρόσκληση της ΠΕΠΠΣ Αττικής και την 7η Πράξη/23-08-2023 του ΕΠΕΣ του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η/Ο υποψήφια/-ος μπορεί να υποβάλλει ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων, μέχρι τις 24/08/23, 23:59.
Για να δείτε τον πίνακα πιέστε εδώ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...