Εργαστήριο πληροφορικής


IMG 20140401 133320020Η πρόσβαση στην πληροφορία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές στο σχολείο μας γίνεται με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος. Ως ραχοκοκαλιά του συγκεκριμένου συστήματος βρίσκουμε ένα δικτυακό δίσκο με χωρητικότητα 2Τ, ο οποίος είναι χωρισμένος εννοιολογικά ανάλογα με τις πληροφορίες – λογισμικό που περιέχει σε τρεις βασικές κατηγορίες. Των εκπαιδευτικών, της Γραμματείας και την δημόσια.
Κάθε αίθουσα του σχολείου έχει το δικό της Η/Υ σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο διαδραστικό πίνακα και μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με τον δικτυακό δίσκο για τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού – διαμοιρασμού αρχείων και εξωτερικά με τα άλλα δίκτυα με τη χρήση του δικτυακού εξοπλισμού του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Αντίστοιχος συνδυασμός παρέχεται στις αίθουσες καλλιτεχνικών, τεχνολογίας, φυσικών επιστημών αλλά και στην βιβλιοθήκη του σχολείου μας.
Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής το οποίο αποτελείται από έντεκα (13) Η/Υ τους οποίους χρησιμοποιούν οι μαθητές τόσο για την καθημερινή τους πρακτική εξάσκηση με βιωματικό τρόπο σε μαθήματα που απαιτούν χρήση Η/Υ, όσο και για την μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση εργασιών στους αντίστοιχους φακέλους που έχουν υλοποιηθεί στον κεντρικό εξυπηρετητή για τον παραπάνω σκοπό. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές πραγματικά μπορούν να πειραματιστούν με τους υπολογιστές του εργαστηρίου χωρίς φόβο δυσλειτουργίας, μιας και μετά από κάθε επανεκκίνηση οι Η/Υ επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική τους λειτουργική κατάσταση. Στο εργαστήριο έχει επίσης εγκατασταθεί εξυπηρετητής Ubuntu για την υποστήριξη του έργου «γωνιά του Η/Υ».
Στα πλαίσια του παραπάνω έργου στα κτίρια Α και Β έχει γίνει εγκατάσταση δύο (2) και τριών (3) fat client υπολογιστών αντίστοιχα, με δυνατότητα επιλογής για τους μαθητές – χρήστες μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων Ubuntu και Windows .
Το διοικητικό κομμάτι του σχολείου υποστηρίζεται από τρείς Η/Υ υποστηριζόμενους από δύο εκτυπωτές που βρίσκονται στο κτίριο Α του σχολείου μας και συνδέονται με το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο ενώ για κάθε ένα από τα δυο γραφεία καθηγητών υπάρχει διαθέσιμος ένας Η/Υ.
Τέλος στο εσωτερικό του σχολείου είναι διαθέσιμο το ασύρματο δίκτυο του σχολείου με την ονομασία Galileo.

Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτική παρουσίαση όλης της υποδομής του σχολείου σε πληροφορικό εξοπλισμό, δικτύωση, λογισμικά ασφαλείας κλπ

017