Τμήμα Γ2 - 2012/2013

 

 G2

 

 
Σύμβουλος: Γεωργία ΤΡΑΜΠΙΔΟΥ Σύμβουλος: Πόλυ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 Μαθητές   Μαθητές
καρρασ αναστασιοσ ΠετροποΥλου ΕλΕνη
*ΚατσοχειρΑκης ΦραγκIσκος

ΚουρΕας ΔημΗτριος

ΚολοβΟς ΓεΩργιος ΛΕκκα ΜΑρκο
ΚομΙνης ΑλΕξανδροσ

ΜητσοποΥλου ΑντωνΙα

ΚωνσταντακΟπουλος ΚωνσταντΙνος

ΜπΙτζιος ΔημΗτριος

ΚωνσταντΙνου ΤσΑβετς ΕλΕνΗ

ΜποΥκα ΕλΕνη ΑικατερΙνη

ΚΩνστας ΓεΩργιος ΝικολαΪδη ΜιχαΕλα ΜαγδαληνΗ
ΛιακοποΥλου ΔανΑη ΔΕσποινα ΝτεμπΕμπε ΠαΥλος ΕφραΙμ
ΛΙτσα ΜαργαρΙτα ΝτοΥση ΜαρΙα ΝεφΕλη
ΜΑντεσης ΜιλτιΑδης *ΠαναγιωτακοποΥλου ΤερΕζα
ΞυνοΥ ΕυαγγελΙα *ΠαπαθεοδΩρου ΓεΩργιος
ΟικονΟμου Αγγελος ΠαρλιΑρα ΕιρΗνη
*ΠΑππου ΑντιγΟνη  Ø ΠατΗρη ΑικατερΙνη
ΠαΥλου ΕλΕνη  

 Ø   Πρόεδρος του πενταμελούς συμβουλίου.  *  Μέλη του πενταμελούς συμβουλίου

Σύμβουλος Τμήματος: Γεωργία Τραμπίδου