Αποτελέσματα εξετάσεων εισαγωγής 2023

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας εισαγωγής των μαθητών στο σχολείο για το σχολικό έτος 2023-24.

Για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων πιέστε εδώ.

Ο συνολικός πίνακας επιτυχόντων-επιλαχόντων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ.

Για να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή πιέστε εδώ.

 

Επισημαίνουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι γονείς στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α. Ταυτόχρονη επιτυχία σε Πρότυπο και Πειραματικό σχολείο ή σε Εκκλησιαστικό και Πειραματικό σχολείο

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό και σε Πειραματικό Σχολείο και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, και αποστέλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ή προσκομίζουν αυτοπροσώπως ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Πρότυπο ή στο Πειραματικό Σχολείο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων κατατίθενται στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγραφούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Παρασκευή 12/5/2023.

Η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας από το σχολείο εγγραφής ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας.

Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής/τρια διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας.

 

Β. Ανάκληση – Μη αποδοχή εγγραφής

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την Παρασκευή 12/05/2023, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.