Μαθηματικοί μετασχηματισμοί

΄Ενας διαφορετικό τρόπος για να κατανοήσουεμ την ανάκλαση, τη συμμετρία και τη στροφή στα Μαθηματικά.

http://www.k4.dion.ne.jp/~mnaka/animation.html